This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 577 Views

Tôi có mua bảo hiểm nhân thọ ở một công ty bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người bà con của tôi có cho hay là công ty bảo hiểm nhân thọ này đang gặp vấn đề về tài chính. Do đó, tôi có băn khoăn rằng, nếu không may sau này công ty bảo hiểm rơi vào tình trạng có nguy cơ mất khả năng thanh toán thì quyền lợi của tôi có được đảm bảo không?

Answer 1

Điều 66 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi (“Nghị định số 73/2016/NĐ-CP”) quy định về nguy cơ mất khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm, cụ thể:

Điều 66. Nguy cơ mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp bảo hiểm bị xem là có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán ti thiu.

Trong đó, biên khả năng thanh toán và biên khả năng thanh toán tối thiếu là:

Điều 65. Biên khả năng thanh toán

Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Các tài sản tính biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải bảo đảm tính thanh khoản. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ hoặc một phần khi tính biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 64. Biên khả năng thanh toán tối thiểu

2. Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe:

a) Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị, bằng 1,5% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

b) Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và hợp đồng bảo hiểm hưu trí, bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

c) Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe:

- Có thời hạn 05 năm trở xuống: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,1% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

- Có thời hạn trên 05 năm: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro.”

Khi công ty bảo hiểm nhân thọ có nguy cơ mất khả năng thanh toán, quyền lợi của quý khách có thể bị ảnh hưởng, như doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả không đầy đủ hoặc không kịp thời khi rủi ro tổn thất hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra cho quý khách. Tuy nhiên, pháp luật kinh doanh bảo hiểm đã đặt ra quy định nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng trong trường hợp công ty bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Cụ thể Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định về khôi phục khả năng thanh toán.

            “Điều 67. Khôi phục khả năng thanh toán

1. Khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải chủ động thực hiện ngay các biện pháp tự khôi phục khả năng thanh toán đồng thời báo cáo Bộ Tài chính về thực trạng tài chính, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán và phương án khôi phục khả năng thanh toán.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không tự khôi phục được khả năng thanh toán thì Bộ Tài chính có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện khôi phục khả năng thanh toán, gồm những biện pháp sau:

a) Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu;

b) Tái bảo hiểm; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động; đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động;

c) Củng cố tổ chức bộ máy và thay đổi người quản trị, điều hành của doanh nghiệp;

d) Yêu cầu chuyển giao hợp đồng bảo hiểm;

đ) Các biện pháp khác.

3. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập và cơ chế hoạt động của Ban Kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 80 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không khôi phục được khả năng thanh toán Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, công ty bảo hiểm sẽ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Khi đó, Ban kiểm soát khả năng thanh toán có thể:

“...

đ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác;

..."

[Điểm đ Khoản 2 Điều 80 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm]

Như vậy, quý khách có thể yên tâm là trong trường hợp công ty bảo hiểm bị mất khả năng thanh toán thì hợp đồng bảo hiểm của quý khách vẫn sẽ có hiệu lực và được chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm khác. 

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.