This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 249 Views

Bà A làm đại lý bảo hiểm cho công ty bảo hiểm X. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đến tháng 06-2013, bà A nảy sinh ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và chứng từ hồ sơ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Anh trai tôi là một trong những nạn nhân trong vụ việc này. Xin hỏi ngoài việc khởi kiện bà A ra Tòa để đòi lại quyền lợi thì anh tôi có thể yêu cầu phía công ty bảo hiểm X cũng phải chịu trách nhiệm không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ là bà A có đủ điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm theo như quy định tại Khoản 1 Điều 86 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”) hay không. Theo đó:

Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

c) Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

...”

Trong trường hợp bà A có đủ điều kiện của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và có vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại cho anh trai quý khách thì ngoài việc anh trai quý khách khởi kiện bà A ra Tòa án để đòi lại quyền lợi thì anh trai quý khách cũng có thể yêu cầu phía công ty bảo hiểm X phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm. Bởi lẽ, căn cứ theo Điều 84 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013, đại lý bảo hiểm hoạt động theo sự ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Hơn nữa, Điều 88 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

Điều 88. Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.