This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 15, 2017

Luật Lao động – Hợp đồng lao động vô hiệu do người ký kết không đúng thẩm quyền

  • 1 Answer
  • 274 Views

Sau thời gian thử việc ở công ty A cho vị trí tư vấn viên, tôi và công ty A đã tiến hành ký kết hợp đồng lao động, cụ thể hợp đồng được ký bởi tôi và Trưởng phòng nhân sự. Tuy nhiên gần đây sau khi tìm hiểu, tôi được biết Trưởng phòng nhân sự không được quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động của công ty A, và khi ký kết hợp đồng lao động với tôi, người này cũng không được ủy quyền. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này hợp đồng lao động của tôi có còn hợp pháp không? Nếu không còn hợp pháp thì tôi có thể khiếu nại không và hợp đồng sẽ bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, hợp đồng lao động mà quý khách ký kết với công ty A (do Trưởng phòng nhân sự công ty A ký) có thể bị vô hiệu toàn bộ bởi lẽ Điểm b Khoản 1 Điều 50 Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền.”

Trong trường hợp này, để tránh việc hợp đồng lao động bị vô hiệu, chúng tôi đề xuất quý khách và công ty A sẽ phải ký lại hợp đồng lao động; theo đó, người tham gia giao kết hợp đồng lao động lúc này sẽ bao gồm (i) quý khách, và (ii) người đại diện theo pháp luật của công ty A.

Tuy nhiên, nếu như công ty A (a) không đồng ý với việc ký kết lại hợp đồng lao động mới, hoặc (b) không thể tiến hành việc ký kết lại hợp đồng lao động mới, thì lúc này quý khách có thể khiếu nại với thanh tra lao động về việc ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền của công ty A. Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (“Nghị định số 44/2013/NĐ-CP”), việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền được giải quyết thông qua các trình tự, thủ tục sau:

  • Trưởng đoàn thanh tra lao động hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên bản về trường hợp vi phạm và đề nghị công ty A, quý khách tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm.
  • Công ty A và quý khách phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm mà hai bên chưa sửa đổi, bổ sung thì Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi biên bản kèm theo bản sao hợp đồng lao động vi phạm cho Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty A đóng trụ sở chính.
  • Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, ban hành quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm.
  • Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu phải gửi đến công ty A, quý khách, tổ chức đại diện tập thể lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi công ty A đóng trụ sở chính.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 52 Bộ luật Lao động 2012 và Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động nơi công ty A đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn quý khách và công ty A ký lại hợp đồng lao động trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Cụ thể:

            [Điểm a Khoản 2 Điều 52 Bộ luật Lao động 2012]

Điều 52. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì xử lý như sau:

a) Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Bộ luật này thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại.”

[Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP]

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng lao động.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.