This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng - Đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng

  • 1 Answer
  • 157 Views

Con tôi hiện nay đã 14 tuổi. Tôi muốn cho cháu sử dụng thẻ ATM để tiện cho việc mua sắm, tiêu dùng và để cháu tự hoạch định chi tiêu hằng tháng. Tôi xin hỏi luật sư theo pháp luật thì tôi có thể làm vậy được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, con của quý khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng nhưng chỉ được là chủ thẻ phụ và phải có sự đồng ý bằng văn bản của quý khách.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (“Thông tư số 19/2016/TT-NHNN”), chủ thẻ ngân hàng chính chỉ có thể là cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đáp ứng các điều kiện luật định. Do đó, con của quý khách không thể tự mình đứng tên phát hành và sử dụng thẻ với ngân hàng. Cụ thể:

Điều 16. Đối tượng được sử dụng thẻ

1. Đối với chủ thẻ chính là cá nhân:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước.

3. Đối với chủ thẻ phụ:

Chủ thẻ phụ được sử dụng thẻ theo chỉ định cụ thể của chủ thẻ chính nhưng chỉ trong phạm vi quy định sau đây:

c) Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước.”

Chủ thẻ phụ là “cá nhân được chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ và chủ thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ” căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.

Với quy định này, con của quý khách có thể là chủ thẻ ngân hàng phụ nếu (i) không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và (ii) được quý khách (người đại diện hợp pháp) đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ. Đồng thời, các thẻ mà con của quý khách có thể sử dụng bao gồm: (i) thẻ ghi nợ không được thấu chi; và (ii) thẻ trả trước. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng thẻ của con theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ mà quý khách đã giao kết với ngân hàng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.