This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Không được cấp tín dụng và giới hạn cấp tín dụng

  • 1 Answer
  • 541 Views

Tôi có một số thắc mắc xin được hỏi Luật sư như sau: Ngân hàng thương mại A, được thành lập năm 2010, hiện nay có vốn điều lệ là 5000 tỷ đồng, dự định: 1. Cho công ty cổ phần B vay 2000 tỷ đồng để thực hiện việc xây dựng khu du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại một bãi biển. 2. Cho chị ruột của một thành viên Hội đồng quản trị vay 1 tỷ đồng để mở rộng xưởng sản xuất. Tôi xin hỏi Luật sư ngân hàng A có được cho vay trong các trường hợp trên không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, ngân hàng thương mại A (i) không thể cho công ty cổ phần B vay 2000 tỷ đồng để thực hiện việc xây dựng khu du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại một bãi biển; và (ii) có thể cho chị ruột của một thành viên Hội đồng quản trị vay 1 tỷ đồng để mở rộng xưởng sản xuất.

Đối với trường hợp cho công ty cổ phần B vay

Khoản 1 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định

Điều 128. Giới hạn cấp tín dụng

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàngkhông được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.”

Trong đó:

(i) Tổng mức dư nợ cấp tín dụng bao gồm tổng số dư nợ cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, thẻ tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, số dư bảo lãnh và các khoản ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác cấp tín dụng, Khoản 13 Điều 3 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016”);

(ii) Vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quỹ dự trữ, một số tài sản nợ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

Theo đó, khoản vay 2000 tỷ đồng của công ty B đã vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại A (15% x 5000 tỷ đồng = 750 tỷ đồng). Như vậy, ngân hàng A không thể cho công ty B vay khoản tiền trên. Nếu ngân hàng A vẫn tiến hành việc cấp tín dụng bằng nghiệp vụ cho vay đối với công ty B, ngân hàng A có thể bị phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 15 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (“Nghị định 96/NĐ-CP”):

Điều 15. Vi phạm quy định về cấp tín dụng

6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm giới hạn cấp tín dụng quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 127, các Khoản 1, 2, 8 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng.”

Đối với trường hợp cho chị ruột của một thành viên Hội đồng quản trị vay

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại A không được cấp tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau đây:

(a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

(b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương.

Theo đó, (i) ngân hàng thương mại A thực hiện việc cấp tín dụng bằng nghiệp vụ cho vay đối với cá nhân là chị ruột của một thành viên Hội đồng quản trị không thuộc các trường hợp bị cấm nêu trên; (ii) tổng mức dự nợ thỏa mãn quy định về giới hạn cấp tín dụng tại Khoản 1 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng 2010; vì vậy, hoạt động này là hợp pháp.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 28 Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại (“Nghị định 59/2009/NĐ-CP”), thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng thương mại A không được tạo điều kiện để chị ruột của mình vay vốn ngân hàng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của pháp luật và của ngân hàng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất quy định về giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hợp nhất:

1. Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015; và

2. Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.