This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Housing Law
Asked May 17, 2017

Luật Nhà ở - Chấm dứt việc ủy quyền quản lý nhà

  • 1 Answer
  • 265 Views

Tôi có một căn nhà để trống nên từ tháng 8/2015 đến nay, tôi đã giao cho một người bà con quản lý, việc ủy quyền này không có chi phí. Xin hỏi nếu như hiện nay tôi muốn giao lại căn nhà trên cho chị tôi sử dụng làm cửa hàng buôn bán quần áo thì tôi có phải thông báo trước cho người bà con về việc chấm dứt ủy quyền quản lý nhà hay không?

Answer 1

Khoản 1 Điều 155 Luật Nhà ở 2014 quy định, ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý nhà ở chỉ được thực hiện đối với nhà ở có sẵn.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách phải có trách nhiệm phải thông báo trước cho người bà con hiện đang quản lý căn nhà về việc chấm dứt ủy quyền quản lý nhà. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 158 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

“Điều 158. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

1. Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì bên ủy quyền không phải báo trước cho bên được ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải thanh toán cho bên được ủy quyền chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền;

b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên được ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

…”

Như vậy, với quy định trên, nếu như giữa quý khách và người bà con này không có thỏa thuận nào khác thì trong trường hợp này, quý khách không cần phải thanh toán bất kỳ chi phí hay khoản bồi thường thiệt hại nào cho người này. Thay vào đó, quý khách chỉ cần thông báo cho họ biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt ủy quyền quản lý nhà ở.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.