This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 08, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Quyền liên quan

  • 1 Answer
  • 217 Views

Tôi là nghệ sĩ piano nghiệp dư. Trong lần sinh hoạt văn hóa ở quận do tôi đứng ra tổ chức và đầu tư kinh phí, tôi có biểu diễn một nhạc phẩm của Beethovenlà Moonlight Sonata và có người đã ghi hình lại phần biểu diễn của tôi mà không có xin phép tôi. Sau đó, người này còn đăng tải đoạn phim lên mạng xã hội. Tôi xin hỏi luật sư việc làm của người này có đúng hay không?

Answer 1

Đối với việc biểu diễn tác phẩm của Beethoven trước công chúng của quý khách

Theo quy định tại Điều 18 và Điểm b Khoản 1 Điều 20 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013, biểu diễn tác phẩm trước công chúng là quyền tài sản, là quyền của tác giả đối với tác phẩm. Vì thế, thời hạn bảo hộ theo Điềm b Khoản 2 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 đối với quyền biểu diễn tác phẩm âm nhạc trước công chúng của tác giả là suốt cuộc đời và năm muôi (50) năm tiếp theo năm tác giả chết. Sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ, tác phẩm thuộc về công chúng căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Như vậy trong trường hợp này, vì Beethoven mất ngày 26 tháng 3 năm 1827 nên Quyền tài sản, cụ thể là biêu diễn tác phẩm trước công chúng của ông đã kết thúc thời hạn bảo hộ; do đó, việc biểu diễn trước công chúng nhạc phẩm Moonlight Sonata của quý khách là hoàn toàn hợp pháp.

Đối với hành vi ghi hình cuộc biểu diễn mà không được sự cho phép của quý khách

Trong trường hợp này, quý khách sẽ được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả đối với tác phẩm này, cụ thể là quyền của người biểu diễn [1]

Điều 29. Quyền của người biểu diễn

1. Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

2. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

3. Quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

a) Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

d) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các quyền quy định tại khoản 3 Điều này phải trả tiền thù lao cho người biểu diễn theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận trong trường hợp pháp luật không quy định.”

Do đó, hành vi ghi hình lại cuộc biểu diễn và đăng tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của quý khách có thể bị xem là hành vi xâm phạm đối với quyền liên quan, căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 35 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH:

“Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.”

Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng cùng với biện pháp khắc phục hậu quả, căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan:

Điều 23. Hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của người biểu diễn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, hợp nhất:

  • Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2006;
  • Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011;
  • Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

 

[1]diễn viên, ca sỹ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật”; và Điểm a Khoản 1 Điều 17 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định đối tượng quyền liên quan được bảo hộ là “cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam”.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.