This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 17, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức nước ngoài

  • 1 Answer
  • 219 Views

Công ty tôi là công ty nước ngoài vừa qua có xuất bản một cuốn sách tại Việt Nam liên quan đến lĩnh vực kinh tế và đây cũng là lần đầu tiên cuốn sách được giới thiệu với độc giả. Tuy nhiên một tuần sau đó, công ty tôi phát hiện trên một trang web của Việt Nam đã đăng tải một vài trang sách trong cuốn sách này theo định dạng PDF. Xin luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Nếu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Answer 1

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, công ty quý khách là công ty nước ngoài và giới thiệu cuốn sách của công ty lần đầu tiên đến độc giả Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào khác nên công ty quý khách được bảo hộ quyền tác giả đối với cuốn sách này. Cụ thể theo Điều 13 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”):

Điều 13. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này.

[Điều 36. Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.]

2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Để bảo vệ quyền tác giả đối với cuốn sách, công ty quý khách có thể thực hiện quyền tự bảo vệ như sau:

(i) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

(ii) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

(iii) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

(iii) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

[Điều 198 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013]

Trường hợp công ty quý khách muốn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm, công ty cần nộp các tài liệu sau đến cơ quan xử lý vi phạm, bao gồm:

  • Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm
  • Tài liệu, chứng cứ, hiện vật, kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm
  • Chứng cứ chứng minh chủ thể quyền
  • Chứng cứ chứng minh xâm phạm

[Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.