This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật thi hành án dân sự - Nghĩa vụ chịu chi phí cưỡng chế thi hành án

  • 1 Answer
  • 203 Views

Theo bản án của Tòa án, ông A phải bồi thường cho tôi 100 triệu đồng từ việc gây thiệt hại cho nhà cửa của tôi. Khi tôi có yêu cầu thi hành án, vì ông A không tự nguyện thi hành nên Chi cục thi hành án đã tiến hành cưỡng chế thi hành án buộc ông A phải trả tiền cho tôi. Trong quá trình cưỡng chế có phát sinh chi phí xác minh điều kiện thi hành án của ông A. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có phải chịu khoản chi phí xác minh trên không, và nếu phát sinh thêm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án khác thì tôi sẽ được miễn, giảm khi nào?

Answer 1

Nghĩa vụ chịu chi phí cưỡng chế thi hành án

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án của ông A [Điểm e Khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014]. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý, căn cứ tại Khoản 2 Điều 73 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”), quý khách chỉ phải chịu các chi phí cưỡng chế thi hành án sau, bao gồm:

(a) Chi phí định giá lại tài sản nếu quý khách yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá;

(b) Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định quý khách phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

Theo đó, nếu phát sinh hai (02) loại chi phí cưỡng chế thi hành án nêu trên, quý khách sẽ nộp hoặc được khấu trừ tiền bán đấu giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 73 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014. Cụ thể:

Điều 73. Chi phí cưỡng chế thi hành án

6. Chi phí cưỡng chế thi hành án do đương sự nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thu được, tiền bán đấu giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ. Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng trước đó.”

Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Bên cạnh đó, quý khách có thể được Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức thi hành án xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (“Nghị định số 62/2015/NĐ-CP”):

(a) Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn.

(b) Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng.

(c) Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Vãn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014, hợp nhất:

1. Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; và

2. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.