This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Luật Thuế GTGT – Hoàn thuế đối với dự án tìm kiếm thăm do và phát triển mỏ dầu khí

  • 1 Answer
  • 216 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Vừa qua, công ty tôi tiến hành đầu tư một dự án tìm kiếm mỏ khí ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động, thời gian đầu tư là 5 năm. Dự án này chỉ mới mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ đầu vào phục vụ cho quá trình đầu tư mà hầu như chưa phát sinh doanh thu. Tôi xin hỏi Luật sư dự án này có được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện nay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, dự án tìm kiếm mỏ khí ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của quý công ty sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC năm 2015”):

Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Với quy định trên, điều kiện để quý công ty được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí là:

(a) Dự án phải đang trong giai đoạn đầu tư;

(b) Chưa đi vào hoạt động;

(c) Thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên.

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, dự án tìm kiếm mỏ khí ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thỏa mãn các quy định; do đó, quý công ty sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hợp nhất:

1. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;

3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

4. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.