This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

  • 1 Answer
  • 206 Views

Khi bắt đầu hoạt động, công ty tôi đã thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Xin hỏi trong trường hợp những năm sau đó, công ty tôi có phải đăng ký lại nếu như phương pháp trích khấu hao không có gì thay đổi hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Điểm 2.2 (d) Khoản 2 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất các Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (“Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015”) , trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao, quý công ty phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”) mà quý công ty lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trong trường hợp của quý công ty, quý công ty không phải đăng ký lại nếu như phương pháp trích khấu hao không có gì thay đổi trong những năm sau đó. Bởi lẽ, Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (“Thông tư số 45/2013/TT-BTC “) quy định:

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Điều này nghĩa là quý công ty chỉ phải tiến hành thông báo vằng văn bản khi có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng. Ngược lại, trong trường hợp về sau không có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì quý công ty không phải đăng ký lại, cứ tiếp tục một trong những phương pháp trích khấu khao như phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh hay phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm mà quý công ty đã đăng ký trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014;
  • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;
  • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;
  • Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.