This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

  • 1 Answer
  • 205 Views

Công ty chúng tôi dự định sẽ chi cho nhân viên một khoản tiền cho việc cưới hỏi của người thân. Tôi xin hỏi Luật sư khoản chi này có được xem là khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? Và mức chi cho khoản tiền này là bao nhiêu thì phù hợp?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, khoản chi cho việc cưới hỏi của người thân nhân viên được xác định là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, và được quy định là khoản chi được trừ nếu tổng số chi không quá một (01) tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của quý công ty. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Đoạn 5 Khoản 2.30 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015”):

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Với quy định trên, khoản chi này của quý công ty phải thấp hơn hoặc bằng một (01) tháng lương bình quân thực tế. Xác định 01 tháng lương bình quân thực tế = Quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Nếu quý công ty hoạt động không đủ 12 tháng thì xác định 01 tháng lương bình quân thực tế = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm. Trong đó, Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.