This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Kiện yêu cầu nộp phí bảo hiểm con người

  • 1 Answer
  • 130 Views

Công ty tôi là một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại TPHCM. Ngày 2/4/2015, công ty tôi có ký kết một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe với ông A, hai bên thỏa thuận nộp phí bảo hiểm định kỳ ba tháng. Tháng 9/2016, công ty tôi có thông báo đến hạn thu phí bảo hiểm nhưng ông A không nộp, cũng không có phản hồi gì. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi có thể khởi kiện yêu cầu ông A nộp đủ phí bảo hiểm hay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe mà quý công ty giao kết với ông A là hợp đồng bảo hiểm con người và quý công ty không có quyền khởi kiện yêu cầu ông A nộp phí trong trường hợp này căn cứ theo quy định tại Điều 36 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”):

Điều 36. Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm

Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.”

Hợp đồng bảo hiểm giữa ông A và công ty quý khách sẽ chấm dứt, tuy nhiên, ông A không phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chất dứt hợp đồng bảo hiểm, căn cứ theo các quy định tại Khoản 2 Điều 23 và Khoản 2 Điều 24 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013, cụ thể:

Điều 23. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

...

2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Điều 24. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

...

2. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này, bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người.”

Theo đó, quý công ty cần thông báo đến ông A về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và không phải hoàn trả lại khoản phí bảo hiểm mà ông A đã nộp trước đó, cũng như không có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho ông A nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra kể từ thời điểm ông A nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Văn bản hợp nhất Nghị định định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; và
  • Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.