This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng thuốc lá

  • 1 Answer
  • 227 Views

Các Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành của pháp luật, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của mặt hàng thuốc lá được tính như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuốc lá là mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”).Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp của quý khách sản xuất thuốc lá nên phải có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cụ thể “Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa” tại điều 4 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016.

Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

Theo quy định của pháp luật, thì số Thuế TTĐB phải nộp được xác định bằng giá tính Thuế TTĐB nhân với Thuế suất Thuế TTĐB [Điều 5 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016].

Xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá

Để xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì căn cứ Khoản 1 và Khoản 10 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính có quy định như sau:

Điều 5. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế giá trị gia tăng, được xác định cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra và hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB = (Giá bán chưa có thuế GTGT - Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)) : (1 + Thuế suất thuế TTĐB)

Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường xác định theo quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường.

10. Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ (nếu có) mà cơ sở sản xuất kinh doanh được hưởng. Riêng đối với mặt hàng thuốc lá giá tính thuế TTĐB bao gồm cả khoản đóng góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ quy định tại Luật chống tác hại của thuốc lá.

…”

Từ những quy định trên, giá tính thuế TTĐB của thuốc lá bao gồm cả khoản đóng góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ quy định tại Luật chống tác hại của thuốc lá. Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 45/2014/TT-BTC ngày 16/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (“Thông tư 45/2014/TT-BTC năm 2014”) quy định về căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc. Theo đó, căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và tỷ lệ đóng góp bắt buộc. Cụ thể:

Khoản đóng góp bắt buộc = Tỷ lệ % đóng góp bắt buộc x giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó:

- Tỷ lệ (%) đóng góp bắt buộc được thực hiện theo lộ trình: 1% từ ngày 01 tháng 5 năm 2013; 1,5% từ ngày 01 tháng 5 năm 2016; 2% từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt [Khoản 1 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC].

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá

Căn cứ vào Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt của Văn Bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 thì thuế suất thuế TTĐB là 70%.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.