This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – Nghĩa vụ thuế TTĐB đối với kinh doanh dịch vụ golf

  • 1 Answer
  • 374 Views

Công ty tôi dự định kinh doanh dịch vụ gôn kết hợp lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Hiện tại, chúng tôi sẽ nhập về một lượng gậy gôn để phục vụ cho khách. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động nào trong các hoạt động trên. Doanh thu để tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty chỉ có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ gôn và không có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hành vi kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; nhập khẩu gậy chơi gôn. Bởi lẽ, Điều 2 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014”) có quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

2. Dịch vụ:       

đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;

...”

Như vậy, (i) dịch vụ nhà hàng, khách sạn mà quý công ty dự định kinh doanh kết hợp cùng dịch vụ gôn và (ii) gậy chơi gôn mà quý công ty dự định nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; do đó, quý công ty không có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại hàng hóa, dịch vụ này. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Thông tư số 195/2015/TT-BTC”):

“Trường hợp cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế TTĐB.”

Tuy nhiên, quý công ty được xác định là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ gôn, căn cứ theo quy định tại Điều 4 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2014:

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Thông tư số 195/2015/TT-BTC. doanh thu đối với hoạt động kinh doanh gôn (bao gồm cả kinh doanh sân tập gôn) để làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là là doanh thu chưa có thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền bán vé tập gôn, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe (buggy) và thuê người giúp việc trong khi chơi gôn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) và các khoản thu khác liên quan đến chơi gôn do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở kinh doanh gôn.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.