This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Bên đại lý chấm dứt đại lý trước thời hạn

  • 1 Answer
  • 325 Views

Công ty tôi hiện đang nhận đại lý bán sữa chua cho một công ty TNHH ở Đồng Nai, thời hạn 3 năm kể từ ngày 5/5/2014 là ngày giao đại lý. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý vào đầu tháng 10/2016 và yêu cầu công ty này bồi thường 100 triệu cho khoảng thời gian mà công ty tôi đã làm đại lý hay không?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành cho phép các bên trong quan hệ đại lý có quyền thông báo cho nhau bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng đại lý trong khoản thời gian hợp lý không sớm hơn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thông báo mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Cụ thể, Khoản 1 Điều 177 Luật Thương mại 2005 có quy định:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Theo đó, vì quý công ty (bên đại lý) và công ty TNHH tại Đồng Nai (bên giao đại lý) đã thỏa thuận trong hợp đồng đại lý sữa chua thời hạn đại lý là ba (03) năm kể từ ngày giao đại lý [5/5/2014], nghĩa là đến ngày 5/5/2017, quý công ty mới có thể chấm dứt đại lý. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý vào đầu tháng 10 năm 2016 trong trường hợp này của quý công ty có thể bị xem là vi phạm hợp đồng đại lý và quý công ty phải bồi thường cho công ty trên nếu có thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh đó, nếu hợp đồng đại lý chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bồi thường căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 177 Luật Thương mại 2005:

Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.