This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Commercial Law
Asked May 08, 2017

Luật Thương mại - Uỷ thác mua bán hàng hóa

  • 1 Answer
  • 303 Views

Bà N đã ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với công ty tôi, theo đó công ty tôi sẽ xuất khẩu toàn bộ sản phẩm da trâu bò sơ chế của bà N cho công ty A. Trên cơ sở hợp đồng này, công ty tôi đã ký hợp đồng mua bán với công ty A để xuất khẩu cho bà N. Nhưng đến đầu năm 2016, do bà N tìm được một nhà nhập khẩu Trung Quốc sẵn sàng thu mua giá cao hơn nên bà không giao hàng cho công ty tôi nữa. Bởi vậy, đến ngày thực hiện hợp đồng, công ty tôi không thể giao hàng cho công ty A được nữa. Công ty A yêu cầu đình chỉ hợp đồng và yêu cầu công ty tôi bồi thường 40.000USD. Xin hỏi công ty tôi có phải bồi thường 40.000USD và bà N có trách nhiệm gì trong trường hợp này hay không?

Answer 1

Uỷ thác mua bán hàng hoá

Căn cứ Điều 155 Luật Thương mại 2005, uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác [quý công ty] thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác [bà N] và được nhận thù lao uỷ thác. Như vậy, xuất phát từ bản chất của hoạt động ủy thác hàng hóa, trong quan hệ hợp đồng giữa quý công ty và công ty A trong việc thực hiện việc mua bán sản phẩm da trâu bò sơ chế, quý công ty phải nhân danh chính mình. Điều này có nghĩa là, hợp đồng mua bán hàng hóa giữa quý công ty và công ty A là hoàn toàn độc lập với hợp đồng ủy thác giữa quý công ty và bà N. Điều 37 Luật Thương mại 2005 quy định về thời hạn giao hàng như sau:

1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.

2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.

3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Theo đó, quý công ty có nghĩa vụ phải giao hàng đúng thời điểm. Tuy nhiên, thực tế quý công ty không thể giao hàng như thỏa thuận với công ty A nên đây được xem là căn cứ xác định quý công ty đã vi phạm hợp đồng mua bán.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Quý công ty cần lưu ý rằng, trong trường hợp này, công ty A chính là bên có nghĩa vụ phải chứng minh các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 303 Luật Thương mại 2005. Cụ thể:

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hại thực tế;

3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Khoản 2 Điều 302 Luật Thương mại 2005 quy định “giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm”. Như vậy, nếu có đủ căn cứ chứng minh thiệt hại mà công ty A phải gánh chịu do hành vi không giao hàng đúng thời điểm thỏa thuận của quý công ty là tương đương 40.000USD thì việc quý công ty bồi thường số tiền 40.000USD là hoàn toàn có cơ sở.

Trách nhiệm của bên ủy thác

Về phần bà N, trách nhiệm của bà N sẽ được xác định căn cứ theo hợp đồng ủy thác của bà N và quý công ty. Khoản 3 Điều 163 Luật Thương mại 2005 quy định, bên ủy thác phải có nghĩa vụ giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận. Trong trường hợp này, rõ ràng bà A đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng ủy thác với quý công ty. Do đó, quý công ty hoàn toàn có thể yêu cầu bà A phải có trách nhiệm bồi thường một khi có chứng cứ chứng minh đầy đủ các căn cứ phát sinh trách nhiệm tại Điều 303 Luật Thương mại 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.