This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Construction Law
Asked May 17, 2017

Luật Xây dựng - Quy hoạch xây dựng vùng

  • 1 Answer
  • 160 Views

Tôi có một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tôi có nghe nói về quy hoạch xây dựng vùng và được biết có những trường hợp quy hoạch xây dựng vùng có thể được điều chỉnh. Xin hỏi Luật sư cụ thể đó là những trường hợp nào?

Answer 1

Vấn đề trước tiên cần làm rõ, thế nào là quy hoạch xây dựng vùng? Để trả lời câu hỏi này, Khoản 31 Điều 3 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016”) quy định, quy hoạch xây dựng vùng là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một tỉnh hoặc một huyện, liên tỉnh, liên huyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, sẽ có những trường hợp quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh. Cụ thể, Khoản 1 Điều 35 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016 quy định như sau:

Điều 35. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

a) Có điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành của vùng; quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược quốc phòng, an ninh; dự án động lực phát triển vùng;

b) Có thay đổi về điều kiện địa lý tự nhiên, địa giới hành chính, biến động lớn về dân số và kinh tế - xã hội.

…”

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý rằng, việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện quy hoạch hiện có, xác định rõ yêu cầu cải tạo, chỉnh trang của khu vực để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, cảnh quan đối với từng khu vực; giải pháp về cải tạo hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Xây dựng 2014; và
  • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.