This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
Asked October 06, 2017

New question

  • 0 Answers
  • 493 Views

Tôi là nam 23 tuổi, 2 mắt đều cận thị 2 độ, tức sức khoẻ loại 3 và đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự (NVQS). Nhưng tôi đọc thấy trong luật NVQS thì cận từ 1.5 độ trở lên VÀ sức khoẻ loại 3 thì sẽ được tạm hoãn NVQS. Tôi không hiểu câu đó. Có phải bên cạnh cận thị, tôi còn cần bị 1 tiêu chí sức khoẻ khác thuộc loại 3, hay là chỉ cần tôi bị cận 2 độ (tức nằm trong loại 3) là đủ miễn NVQS rồi?

Answers 0

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.