This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Ordinance on Foreign Exchange Control
Asked May 15, 2017

Pháp lệnh Ngoại hối - Gửi ngoại tệ ở nước ngoài về Việt Nam

  • 1 Answer
  • 214 Views

Chị gái tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn chuyển một khoản ngoại tệ về Việt Nam để phụ giúp tài chính cho tôi thông qua ngân hàng. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể sử dụng khoản tiền mặt ngoại tệ rút được để gửi tiết kiệm không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, chị gái của quý khách có thể thực hiện việc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam cho quý khách; đồng thời, quý khách có quyền sử dụng khoản tiền mặt ngoại tệ để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng.

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam nên quý khách được xác định là người cư trú căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013”).

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH năm 2014”) có quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là “công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.” Do đó, chị gái của quý khách được xác định là người không cư trú theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013.

Việc chị gái quý khách chuyển ngoại tệ về Việt Nam thông qua ngân hàng là hành vi chuyển tiền một chiều; cụ thể căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013, chuyển tiền một chiều là “các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài qua ngân hàng, qua mạng bưu chính công cộng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích mang tính chất tài trợ, viện trợ hoặc giúp đỡ thân nhân gia đình, sử dụng chi tiêu cá nhân không có liên quan đến việc thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu về hàng hóa và dịch vụ.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối (“Nghị định số 70/2014/NĐ-CP”), quý khách có quyền rút tiền mặt khoản ngoại tệ nhận được từ chị của quý khách để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và được rút tiền gốc, tiền lãi bằng đồng tiền đã gửi:

[Khoản 2 Điều 6]

“Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt để sử dụng cho các mục đích quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

[Khoản 2 Điều 13]

“Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

1. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006;
  • Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009;
  • Luật số 56/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2014.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.