This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Ordinance on Foreign Exchange Control
Asked May 15, 2017

Pháp lệnh Ngoại hối - Nhà đầu tư trong nước được góp vốn ngoại tệ chuyển khoản cho dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • 1 Answer
  • 146 Views

Tôi là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại TPHCM. Sắp tới tôi có dự định sẽ góp vốn bằng ngoại tệ cho một dự án xây dựng chung cư của một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể thực hiện việc góp vốn bằng ngoại tệ này được không?

Answer 1

Trong trường hợp này, mặc dù pháp luật Việt Nam hiện hành có quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam nhưng quý khách có quyền góp vốn bằng ngoại tệ chuyển khoản cho dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam [dự án xây dựng khu chung cư của một công ty nước ngoài].

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam nên quý khách được xác định là người cư trú căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013”).

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013, ngoại tệ là một loại ngoại hối. Cụ thể:

“Ngoại hối bao gồm đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ).”

Điều 22 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 có quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (“Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN”), quý khách có quyền góp vốn bằng ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư trên:

Điều 4. Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

5. Người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ chuyển khoản để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.”

Như vậy, việc góp vốn của quý khách là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

1. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006;
  • Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  • Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2015.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.