This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế giá trị gia tăng – Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thực hiện kê khai thuế GTGT không?

  • 1 Answer
  • 543 Views

Tháng 8/2015 Công ty tôi nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với giá chuyển nhượng là 4 tỷ đồng. Công ty tôi có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty tôi không xây dựng gì trên mảnh đất này. Hiện nay, Công ty tôi muốn chuyển nhượng 200m2 trên cho công ty A để xây dựng nhà xưởng. Trong trường hợp này, công ty không thuộc đơn vị kinh doanh bất động sản thì có thực hiện kê khai thuế GTGT hay không? Nếu có thì thuế GTGT được xác định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp quý công ty có chuyển nhượng bất động sản thì phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà không phụ thuộc vào đơn vị có chuyên kinh doanh bất động sản hay không căn cứ tại Khoản 10, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT (“Thông tư 219/2013/TT-BTC”) thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải kê khai thuế GTGT.

Căn cứ vào Điều 6 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/VPQH năm 2016 Hợp nhất thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/VPQH năm 2016”) có quy định căn cứ tính thuế. Cụ thể:

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng = giá tính thuế x thuế suất.

Trong đó,

  • Giá tính thuế giá trị gia tăng bằng (=) giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Trong đó, đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể:

“a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.”

[Điểm a Khoản 10 Điều 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC]

  • Thuế suất là 10% đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/VPQH năm 2016 là 10% [do việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thuộc vào đối tượng hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/VPQH năm 2016].

Dựa vào những quy định trên, trong trường hợp quý công ty (i) có nhận chuyển nhượng 200m2 đất của cá nhân B ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với giá chuyển nhượng là 4 tỷ đồng và (ii) không có xây dựng trên mảnh đất này; do đó, quý công ty muốn thực hiện chuyển nhượng 200m2 đất cho công ty A để làm nhà xưởng tại Quận 12 thì phải lập hoá đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Đối với giá đất được trừ khi tính thuế GTGT thì là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng của B, cụ thể là 4 tỷ đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.