This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê

  • 1 Answer
  • 192 Views

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, một trong số hoạt động của công ty là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô. Đầu năm 2015, công ty tôi có cho doanh nghiệp A thuê một chiếc Toyota 16 chỗ. Sau đó, doanh nghiệp này đã trả trước 06 năm tiền thuê xe ôtô. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp doanh nghiệp A trả tiền thuê trước nhiều năm như vậy, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp quý công ty cho doanh nghiệp A thuê xe ô tô mà doanh nghiệp A trả tiền thuê trước 06 năm, lúc này doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp có thể (i) được phân bổ cho số năm trả tiền trước (06 năm) hoặc (ii) được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Bởi lẽ, Điểm c Khoản 1 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

c) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiu năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trườnhợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

Mặt khác, về cách xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ việc cho thuê chiếc ô tô sẽ được xác định bằng doanh thu quý công ty cho thuê trừ (-) các khoản trích khấu hao cơ bản, chi phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, chi phí thuê ô tô để cho thuê lại (nếu có) và các chi phí khác được trừ liên quan đến việc cho thuê chiếc ô tô này theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, quý doanh nghiệp trong quá trình kê khai cần lưu ý các điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế để việc xác định các chi phí kể trên được phù hợp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014;
  • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;
  • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;
  • Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.