This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 08, 2017

Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Trích khấu hao

  • 1 Answer
  • 144 Views

Doanh nghiệp tôi có một dây chuyền sản xuất trứng gà đóng hộp. Tháng 3/2016, để đảm bảo nâng cao tiến độ và sản phẩm đạt chất lượng cao, doanh nghiệp tôi quyết định tạm dừng sản xuất 06 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền này. Sau khi hoàn tất thì dây chuyền này tiếp tục phục vụ việc sản xuất. Xin hỏi theo quy định pháp luật, trong thời gian sửa chữa dây chuyền có được trích khấu hao không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong thời gian tạm dừng sản xuất 06 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền, quý doanh nghiệp được trích khấu hao. Bởi lẽ, Điểm 2.2 (e) Khoản 2 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, dây chuyền sản xuất trứng gà đóng hộp vốn là tài sản cố định phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của quý doanh nghiệp. Trong trường hợp từ tháng 3/2016, quý doanh nghiệp tạm dừng sản xuất 06 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền và sau đó, dây chuyền này được tiếp tục phục vụ vào việc sản xuất thì với quy định trên, qúy doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian 06 tháng này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, qúy doanh nghiệp cũng cần lưu ý phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng dây chuyền trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014;
  • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;
  • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;
  • Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.

 

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.