This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản – Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 319 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty kinh doanh bảo hiểm mới thành lập, có trụ sở ở TPHCM. 11h00 ngày 15/12/2016, công ty tôi có ký kết một hợp đồng bảo hiểm cho lô hàng 50 chiếc xe máy vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM, thời hạn đóng phí bảo hiểm là đến 24h00 ngày 20/12/2016. Trên đường vận chuyển, lô hàng đã bị tổn thất hoàn toàn do cháy vào lúc 15h00 ngày 17/12/2016. Công ty A đã lập tức yêu cầu công ty tôi bồi thường. Tuy nhiên trên thực tế, chúng tôi ký hợp đồng ngày 15/12/2016 nhưng đến ngày 18/12/2016, công ty A mới đóng đủ phí bảo hiểm cho công ty tôi. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, vì công ty A đóng phí bảo hiểm sau ngày có thiệt hại nên công ty tôi có quyền từ chối bồi thường cho công ty A không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty vẫn có trách nhiệm bồi thường cho công ty A nếu thiệt hại xảy ra đối với lô hàng 50 chiếc xe máy vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM ngày 17/12/2016 thuộc phạm vi bảo hiểm mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1, 2 Điều 15 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định:

            [Khoản 1 Điều 12]

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

[Khoản 1, 2 Điều 15]

Điều 15. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi có một trong những trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

2. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm.”

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, hợp đồng bảo hiểm mà quý công ty giao kết với công ty A có thỏa thuận về thời hạn đóng phí bảo hiểm, tức đến 24h00 ngày 20/12/2016. Đây được xem là thỏa thuận về việc công ty A nợ phí bảo hiểm đến ngày 20/12/2016 và công ty A có nghĩa vụ đóng đủ phí bảo hiểm trong thời hạn này. Như vậy, vì (i) hợp đồng bảo hiểm được giao kết ngày 15/12/2016 và (ii) có thỏa thuận về việc công ty A nợ phí bảo hiểm; do đó, trách nhiệm bảo hiểm của quý công ty phát sinh vào ngày 15/12/2016, trước ngày xảy ra thiệt hại (17/12/2016).

Quý công ty có nghĩa vụ bồi thường cho công ty A nếu thiệt hại đối với lô hàng nêu trên thuộc phạm vi bảo hiểm mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013; ngược lại, nếu thiệt hại đối với lô hàng nêu trên không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, quý công ty có quyền từ chối bồi thường nhưng phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm d Khoản 2 Điều 17 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013. Cụ thể:

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

d) Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ:

c) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

d) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.