This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 179 Views

Ngày 1/1/2011, tôi có ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với công ty bảo hiểm A tại thành phố Hồ Chí Minh với thời hạn 20 năm và thỏa thuận phí bảo hiểm sẽ được đóng theo nhiều lần. Tuy nhiên, vào ngày 5/11/2016, công ty bảo hiểm A có gửi thông báo bằng thư đến nhà riêng của tôi với nội dung đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Trong khi đó, tôi đã được gia hạn đóng phí một lần từ ngày 3/9/2016. Các Luật sư cho tôi hỏi, việc công ty bảo hiểm A đình chỉ việc thực hiện hợp đồng với tôi như vậy có đúng hay không và theo quy định của pháp luật thì tôi được giải quyết quyền lợi như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp của quý khách, việc công ty bảo hiểm A đình chỉ việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm với quý khách là đúng với quy định của pháp luật và công ty bảo hiểm phải có nghĩa vụ trả cho quý khách [bên mua bảo hiểm] giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm. Bởi lẽ, căn cứ theo khoản 2 Điều 35 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về việc quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm do người mua không đóng phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách đã được gia hạn đóng phí bảo hiểm vào ngày 3/9/2016; (ii) ngày 5/11/2016, công ty bảo hiểm A có gửi thông báo đến quý khách về việc đình chỉ thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, mặc dù quý khách đã có gia hạn việc đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, việc quý khách không đóng phí bảo hiểm trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày quý khách gia hạn thì công ty bảo hiểm A có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013.

Về việc hoàn lại giá trị của hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp của quý khách, quý khách đã đóng phí bảo hiểm hơn 3 năm [từ năm 2011 đến năm 2016]. Do đó, căn cứ theo Khoản 3 Điều 35 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 thì công ty bảo hiểm A phải trả cho quý khách giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

“3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.