This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ

  • 1 Answer
  • 150 Views

Vào đầu tháng 9/2016, tôi có ký kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm X có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để mua bảo hiểm nhân thọ cho con gái tôi. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn một năm khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết thì tôi phát hiện tuổi của con gái tôi trong hợp đồng bảo hiểm bị khai sai. Trong trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm của tôi có bị hủy không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định pháp luật, căn cứ theo Khoản 1 Điều 34 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về bên mua bảo hiểm, cụ thể bên mua bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ thông báo chính xác tuổi của người được bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm.

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) có ký kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm X để mua bảo hiểm nhân thọ cho con gái và (ii) hợp đồng bảo hiểm đã được thực hiện hơn 1 năm và quý khách phát hiện tuổi của con gái quý khách trong hợp đồng bảo hiểm bị khai sai. Trong trường hợp này, do thông tin quý khách cung cấp chưa cụ thể để chúng tôi đưa ra những lời tư vấn chính xác, nên chúng tôi tạm chia ra hai trường hợp sau:

  • Trường hợp 1

Tuổi của con gái quý khách không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, trong trường hợp này doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm quý khách đã đóng trong thời gian một năm sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan [Khoản 2 Điều 34]

  • Trường hợp 2

Tuổi của con gái quý khách vẫn thuộc tuổi có thể được bảo hiểm thì căn cứ vào tuổi thực của con quý khách, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xác định lại số phí phải đóng. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu quý khách đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc giảm số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng trong trường hợp việc khai sai tuổi làm giảm số phí bảo hiểm phải đóng [Khoản 2 Điều 34].

Trong trường hợp việc khai sai tuổi làm tăng số phí bảo hiểm phải đóng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho quý khách số phí bảo hiểm vượt trội đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng [Khoản 4 Điều 34].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.